„Thematic Forum on University-Business Cooperation – Driving Innovation and Growth”

czwartek, 28 listopada 2013

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w konferencji „Thematic Forum on University-Business Cooperation – Driving Innovation and Growth". Wiceminister przedstawił informacje dotyczące zmian na rzecz  zacieśniania  współpracy uczelni z sektorem przemysłu, wprowadzone na mocy reformy nauki i szkolnictwa wyższego oraz aktualnych prac resortu w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się 27 listopada w Warszawie. Zorganizowane zostało przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. Jacek Guliński podkreślił wagę  zapewnienia synergii działań realizowanych na poziomie krajowym z inicjatywami  prowadzonymi w wymiarze europejskim i regionalnym, a także efektywnego wykorzystania Funduszy Strukturalnych w sferze badań i rozwoju oraz szkolnictwa wyższego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W kontekście wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych wiceminister nawiązał do działań ukierunkowanych na wspieranie regionów w zakresie określenia regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji. Zaznaczył także, że istotne jest  wykorzystanie narzędzi mających na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz współpracy uczelni i sektora biznesu,  przewidzianych w przyszłych programach UE Erasmus+ oraz Horyzont 2020. Przykładem trwałych powiązań między uczelniami, instytucjami badawczymi  oraz przedsiębiorstwami są Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, tj. zlokalizowane w Polsce KIC InnoEnergy oraz Climate KIC.

Podczas konferencji zaprezentowano wstępne wyniki przeglądu OECD „Skills and Competences for Entrepreneurship", który przeprowadzono na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w roku 2013 w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Przegląd związany jest z inicjatywą KE oraz OECD – HEInnovate, w ramach której opracowano internetowe narzędzie pozwalające na określenie w jakim stopniu  daną uczelnię możemy uznać za przedsiębiorczą.  Opiera się ono na kryteriach opracowanych przez Komisję Europejską oraz OECD, tj. wymiar edukacyjny, umiędzynarodowienie, polityka kadrowa.  Uczestnicy Forum mieli możliwość uczestnictwa w sesji  szkoleniowej dotyczącej  wykorzystania w/w instrumentu. Dostępny jest on na stronie:  https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php .

Forum ukazało także przykłady dobrej praktyki w rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych studentów, kadry akademickiej oraz wprowadzaniu instytucjonalnych zmian w uczelniach
w celu zbudowania trwałej współpracy z sektorem przemysłu, tj. rządowy program Top 500 Innovators, realizacja studiów dualnych w Niemczech,  doktoratów przemysłowych w Danii.

Konferencja  posłużyła również promocji inicjatyw, które  wdrażane będą w ramach nowych programów UE - Horyzont 2020 oraz Erasmus+, zawierających szereg instrumentów na rzecz zacieśnienia powiązań szkół wyższych ze środowiskiem biznesu np. Sojusze na rzecz Wiedzy (Knowledge Alliences). Mają one na celu rozwijanie strukturalnych partnerstw pomiędzy uczelniami a firmami, które promować będą kreatywność, innowacje, oferując m.in opracowywanie interdyscyplinarnych programów nauczania i nowoczesnych metod dydaktycznych.

W konferencji wziął udział Minister Edukacji i Nauki Litwy prof. Dainius Pavalkis, Dyrektor Dyrekcji ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Pan Jan Truszczyński, przedstawiciele środowiska akademickiego, sektora biznesu, ministerstw, fundacji z krajów UE oraz  reprezentanci organizacji międzynarodowych.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików