Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem ministra Marka Ratajczaka

czwartek, 21 listopada 2013

Informację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat upowszechniania, popularyzacji oraz promocji nauki i techniki w Polsce przedstawił dziś w Sejmie podsekretarz stanu prof. Marek Ratajczak.

Minister zaprezentował podejmowane przez resort działania i inicjatywy popularyzujące naukę, wzmacniające w społeczeństwie przekonanie o jej wadze i szczególnej roli dla poprawy jakości życia społecznego.

Upowszechnianie nauki przez MNiSW odbywało się w oparciu o kilka podstawowych filarów. Jednym z nich było wsparcie finansowe rozwijanej w kraju i za granicą myśli naukowej w ramach strumienia „Działalności upowszechniającej naukę”, przeznaczonego między innymi na dofinansowanie organizowanych konferencji, wystaw, publikacji w czasopismach naukowych, wspomaganie funkcjonowania szczególnie znaczących bibliotek i muzeów o charakterze naukowym czy też dofinansowanie Festiwali Nauki i serwisu Nauka w Polsce.

Do ważnych instrumentów wzmacniających w świadomości społecznej szczególną rolę nauki w rozwoju cywilizacyjno-gospodarczym oraz upowszechniających wyniki badań naukowych i wspierających aktywność badawczą należą także programy i przedsięwzięcia ministra, a wśród nich chociażby Ścieżki Kopernika, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, konkurs Generacja Przyszłości lub Wirtualna Biblioteka Nauki.

Minister zaprezentował także narzędzia wspierające bieżące informowanie opinii publicznej o najważniejszych osiągnięciach naukowych oraz środowisk badawczych o nowych programach i inicjatywach pozwalających na finansowanie badań (strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, newsletter, programy TV, spotkania ze środowiskiem naukowym, materiały informacyjne).

W wystąpieniu prof. Marka Ratajczaka znalazły się również informacje na temat działań MNiSW popularyzujących sylwetki i dokonania słynnych rodaków. Zwłaszcza w roku 2013, który uchwałą Sejmu RP ustanowiony został Rokiem Jana Czochralskiego, resort podjął inicjatywy i udzielił wsparcia finansowego przedsięwzięciom upowszechniającym dokonania tego wybitnego Polaka.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi upowszechniania nauki mogą się Państwo zapoznać w materiale przekazanym Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików