Rada Państw Morza Bałtyckiego w Krakowie

czwartek, 16 czerwca 2016

Mobilność naukowców, efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej oraz tworzenie wspólnych strategii badań i innowacji były głównymi tematami konferencji podsumowującej polskie przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). W spotkaniu w Krakowie uczestniczyli ministrowie oraz wysokiego szczebla przedstawiciele ministerstw i agencji rządowych dziesięciu państw członkowskich tej organizacji.

Konferencja kończy roczny okres polskiej prezydencji w Radzie. Od 1 lipca prezydencję w RPMB obejmie Islandia.

– Dziękuję polskiej prezydencji  za rozpoczęcie dialogu na tak wysokim szczeblu ministrów odpowiedzialnych za naukę i innowacje. Cieszy nas, że już 20 członków oraz Rosja współpracuje w ramach Baltic Science Network – powiedziała dr Eva Gümbel, zastępca ministra nauki, badań i równości Hamburga, partnera Bałtyckiej Sieci Nauki.

– Po raz pierwszy w 25-letniej historii tak wysoki szczebel przedstawicieli spotkał się by rozmawiać o strategii współpracy w dziedzinie nauki i innowacji – zauważył Illigi Gunnarson, islandzki minister edukacji, nauki i kultury. – Musimy zidentyfikować obszary współpracy i metody budowania wysokiej jakości nauki w oparciu o istniejąca już infrastrukturę. To ważne byśmy dobrze komunikowali nasze działania, społeczeństwo musi czuć ich użyteczność.

Na liczne płaszczyzny współpracy i porozumienia zwróciła uwagę dr hab. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: – Nasze spotkanie jest początkiem głębszej współpracy. Mamy wspólne wartości, realizujemy wspólne projekty. Łączy nas naprawdę wiele w zakresie celów naukowych i badawczych, wspólnym wyzwaniem jest tez zwiększenie mobilności młodych naukowców. Wierzę, że prezydencja Islandii będzie z sukcesami kontynuowała dialog między państwami regionu morza bałtyckiego – powiedziała wiceminister Czerwińska.

Strategiczne programy naukowe

Polska chce pełnić rolę łącznika pomiędzy północą a południem Europy, a także pomiędzy Radą Państw Morza Bałtyckiego a Grupą Wyszehradzką, w której przewodnictwa rozpoczyna 1 lipca br.
W ramach Prezydencji przewodniczyliśmy pracom Narodowych Koordynatorów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) oraz kierowaliśmy Komitetem ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju VASAB. Byliśmy również gospodarzami XVIII Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXO, VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich i szóstej edycji Transport Week. Ponadto, jeszcze do końca 2016, Polska będzie sprawować prezydencję w Komitecie Sterującym Partnerstwa Wymiaru Północnego ds. Transportu i Logistyki.

Krakowska konferencja była krokiem w stronę wzmocnienia współpracy w ramach RPMB w obszarze nauki i badań oraz innowacji. Pomóc mają w tym istniejące formaty i inicjatywy regionalne, realizowane pod szyldem RPMB, w szczególności: Baltic Science Network (Bałtycka Sieć Nauki) oraz BalticTRAM (Transnarodowa Współpraca Naukowo-Badawcza w Makroregionie Bałtyckim).

Ministrowie dyskutowali ponadto nad umiędzynarodowieniem nauki w regionie, ściślejszą współpracą we wspieraniu przełomowych badań oraz efektywnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury badawczej, w tym tak zaawansowanych przedsięwzięć, jak Europejskie Centrum Spalacyjne i MAX IV w Lund czy SOLARIS w Krakowie.

Polska pomostem dla krajów bałtyckich

Pierwotnym celem utworzonej w 1992 roku Rady Państw Morza Bałtyckiego było monitorowanie przemian demokratycznych w krajach byłego bloku wschodniego poprzez miękkie działania i projekty gospodarcze. Obecnie RPMB poszukuje nowej formuły działania w oparciu o nowe, długoterminowe priorytety: regionalnej tożsamości, zrównoważonego regionu dobrobytu, oraz pokojowego i bezpiecznego współistnienia. Krakowska konferencja rozpoczyna proces wzmacniania roli RPMB jako  platformy koordynacji polityki naukowo-badawczej w regionie oraz instytucji dialogu pomiędzy Wschodem i Zachodem oraz Północą i Południem Europy.
                                                                                                                                                                                  

Tagi: Teresa Czerwińska, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików