Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprzysiężona na urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego

poniedziałek, 22 września 2014

W poniedziałek Bronisław Komorowski odebrał przysięgę od nowej premier Ewy Kopacz. Tekę ministra nauki i szkolnictwa wyższego w nowym rządzie odebrała też prof. Lena Kolarska-Bobińska.

- W ciągu ostatnich miesięcy udało się zrealizować wiele ważnych zadań – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Od 1 października wchodzi w życie nowe prawo o szkolnictwie wyższym, trzeba je wdrożyć. Znacznie wzrosną od przyszłego roku budżetowe nakłady na naukę. W tej sytuacji trzeba postawić na jakość, dlatego zmieniamy też sposób finansowania jednostek naukowych, który będzie oparty na ocenach. Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że inwestowanie w naukę i innowacyjność po prostu się opłaca.

Przed nami jednak jeszcze wiele wyzwań. Innowacje oparte na nauce to wielka szansa dla Polski. Dlatego będę przekonywać innych ministrów do wspólnych działań. Jednych z moich priorytetów będzie też umiędzynarodowienie polskich uczelni. W Polsce jest coraz więcej studentów z zagranicy, ale na tle innych państw jest ich wciąż za mało. Jest na świecie wiele przykładów, że umiędzynarodowiony system szkolnictwa wyższego może być silną gałęzią gospodarki – dodaje minister nauki.


NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO kierowanego przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską

grudzień 2013 – wrzesień 2014


I.
Rząd uczynił z nauki i szkolnictwa wyższego jeden ze swoich priorytetów. Nauka i szkolnictwo wyższe są wygranymi budżetu na 2015 rok

W budżecie 2015 nakłady na naukę będą znacząco wyższe niż w roku poprzednim.
To skok o 10,2 proc. Również na szkolnictwo wyższe zaplanowano o 900 mln zł więcej (wzrost o 6 proc.).
Wydatki państwa na naukę w relacji do PKB wzrosną więc z poziomu 0,39 proc. w 2014 r. do 0,42 proc. w 2015. Dzięki temu oraz udziałowi sektora prywatnego wydatki na naukę powinny wynieść 1 proc. PKB w 2015 r. Pozwoli to na realizację zapowiedzi rządu – w 2020 r. wydatki na badania i innowacje powinny osiągnąć 1,7 proc. PKB.
W 2014 r. zrealizowana została II transza podwyżek dla akademików, w budżecie na 2015 r. zarezerwowano środki na III transzę podwyżek.

Nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w mld zł.

Nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe w mld zł - wykres


II. P
remia za jakość: nowe zasady finansowania jednostek naukowych

Ministerstwo wypracowało nowe zasady finansowania jednostek naukowych, które zaczną obowiązywać od 2015 r. To pierwsza tak zasadnicza zmiana systemu finansowania nauki w Polsce.
Zgodnie z nową propozycją dotacja z budżetu państwa będzie uzależniona bezpośrednio od jakości prowadzonych badań i uzyskanej kategorii naukowej. Zniknie tzw. „stała przeniesienia”, która premiowała jednostki na podstawie zaszłości historycznych i sukcesów z odległej przeszłości.


III.
Szybkie i bezkonfliktowe przeprowadzenie prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym zakończyły się w ciągu zaledwie 6 miesięcy (trwały od stycznia do sierpnia). Dzięki temu wyczekiwane przez uczelnie, naukowców i studentów zmiany prawne wejdą w życie już 1 października 2014 r. – wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

Najważniejsze zmiany:

 1. uczelnie otworzą się na dojrzałych studentów – będą uznawały wiedzę i kwalifikacje uzyskane np. na kursach, szkoleniach czy w trakcie pracy zawodowej oraz zaliczały je na poczet studiów, to szansa na dyplom dla osób, które chcą wrócić na studia lub zyskać nowy zawód i kompetencje;
 2. studia międzyuczelniane i studia dualne (prowadzone wspólnie z pracodawcą);
 3. uczelnie będą mogły tworzyć związki uczelni na korzystniejszych zasadach – pozwoli to na wspólne badania i inwestycje lub przygotowanie do przyszłej konsolidacji;
 4. drugi i każdy kolejny kierunek studiów będzie bezpłatny;
 5. łatwiej będzie wprowadzić wynalazek na rynek – ustawa porządkuje zasady komercjalizacji, naukowiec uzgodni je z uczelnią w umowie lub przejmie pełne prawa majątkowe do swojego odkrycia.


IV. Więcej europejskich grantów dla Polaków: Pakt dla Horyzontu 2020

Zaproponowany przez Ministerstwo „Pakt dla Horyzontu 2020” podpisało już 340 uczelni, wydziałów, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Celem jest podwojenie liczby składanych aplikacji przez polskich naukowców. „Pakt dla Horyzontu 2020” to zobowiązanie do stworzenia w krótkim czasie systemu wsparcia dla naukowców ubiegających się o granty z największego programu naukowego w Europie.
MNiSW zobowiązało się do zapewnienia wsparcia finansowego dla naukowców, którzy uzyskają granty z Horyzontu 2020 oraz zapewnienia efektywniejszego wsparcia ze strony sieci punktów kontaktowych i agenci wykonawczych.
W listopadzie ruszy cykl 11 konferencji regionalnych o szansach i wyzwaniach w Horyzoncie 2020.
Uczelnie ze swojej strony mają m.in. zbudować zaplecze organizacyjne i administracyjne wspomagające naukowców w sięganiu po granty.


V.
Większe szanse studentów i absolwentów na rynku pracy

 1. Kształcenie na uczelniach wymaga dostosowania do wymogów rynku pracy. W 2014 roku ruszył pilotaż Programu Rozwoju Kompetencji, w ramach którego studenci nabędą kompetencje poszukiwane przez pracodawców.
 2. Potrzeba ułatwienia uczniom i rodzicom wyboru odpowiednich studiów spowodowała przygotowanie portalu „Wybierz studia”. Zawiera on informacje o wszystkich polskich uczelniach, kierunkach, stypendiach. Zawiera także ostrzeżenia przed nieuczciwą ofertą uczelni, które uzyskały negatywne oceny lub musiały wstrzymać nabór.
 3. Nowe zasady praktyk studenckich wprowadzone ustawą muszą być zakomunikowane studentom, uczelniom i pracodawcom. Ministerstwo zainicjowało szeroko zakrojoną kampanię informacyjną o nowych zasadach praktyk studenckich.


VI.
Więcej polskich wynalazków i innowacji na rynku: „Od pomysłu do przemysłu”

Powstał system finansowania innowacji – to pełen zestaw dotacji i instrumentów finansowych, wspierający każdy etap procesu innowacyjnego.
Obecnie pracujemy nad wzmocnieniem instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem.


VII.
Wsparcie polskiej humanistyki poprzez opracowanie i zrealizowanie działań zaproponowanych w „Pakiecie dla humanistyki”

Zniesienie odpłatności za drugi kierunek studiów (od października 2014).
Każdy student będzie wybierał z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich, niepowiązanych ściśle z jego kierunkiem (uczelnie mają czas na wprowadzenie zmian do 1 października 2015).
Lepsze przygotowanie absolwentów także kierunków humanistycznych do wymagań rynku pracy poprzez realizowanie Programu Rozwoju Kompetencji.
Zmiana zasad oceny jednostek naukowych w humanistyce i naukach społecznych, tak by jeszcze bardziej uwzględnić ich specyfikę. Nowe zasady wypracuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w konsultacji ze środowiskiem.
Kontynuowanie Narodowego Program Rozwoju Humanistyki. W maju tego roku powołana została nowa Rada NPRH.


VIII.
Zagraniczni studenci na polskich uczelniach: umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

Polska zajmuje jedno z najniższych miejsc w rankingu OECD, jeśli chodzi o obecność studentów zagranicznych w naszym kraju. Naszym celem jest skokowy wzrost zagranicznych studentów.

Podejmowane działania to między innymi:

 1. Program Polski Erasmus dla Ukrainy: 500 rocznych stypendiów rządowych dla najzdolniejszych studentów ukraińskich – trwa realizacja programu.
 2. Nowe umowy międzynarodowe o współpracy naukowej i akademickiej: we wrześniu podpisana umowa z Omanem, trwają negocjacje porozumień z Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, rozpoczynają się rozmowy z Arabią Saudyjską; przygotowywane jest podpisanie umów z Malezją, Wietnamem, Republiką Korei, Indiami. 
  Trwa przygotowanie oferty polskich uczelni dla zagranicznych studentówi doktorantów.
 3. Uzyskanie amerykańskich akredytacji dla najlepszych uczelni technicznych – trwają uzgodnienia ze stroną amerykańską.
 4. Portal Ready, Study, Go! Poland w nowych wersjach językowych: portal promujący studia w Polsce jest już dostępny po polsku, angielsku, chińsku, rosyjsku, ukraińsku i portugalsku; w 2014 r. zakończą się prace nad wersją arabską. W 2015 ruszy wersja francuska, hiszpańska i niemiecka.


IX. Współpraca uczelni ze szkołami: kreatywny uczeń, student, obywatel

Zbliżenie szkół wyższych do podstawówek, gimnazjów, liceów i techników to jeden z priorytetów MNiSW. Stworzone zostały dwa programy, które umożliwią lepszą współpracę uczelni ze szkołami: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności. Oba programy są w trakcie realizacji:

 1. Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który otwiera laboratoria i pracownie uczelni dla uczniów i ich nauczycieli. Wspólnie z wykładowcami z uczelni uczniowie będą prowadzić doświadczenia, projekty badawcze, dyskusje akademickie.
 2. Akademickie Centra Kreatywności będą nowocześnie kształcić nauczycieli. Studenci, przyszli nauczyciele, z najlepszych uczelni poznają nowoczesne metody dydaktyczne i przetestują je w szkołach, współpracujących z ośrodkami akademickimi. Będą uczyć się m.in. jak rozwijać w uczniach pasje, jak przygotować ich do pracy zespołowej, jak radzić sobie z konfliktami w klasie.
 • Tagi: Lena Kolarska-Bobińska

  Pobierz darmowe oprogramowanie
  do przeglądania plików