Prof. Jerzy Woźnicki nowym przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

piątek, 10 stycznia 2014

9 stycznia działalność w nowym składzie zainaugurowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego działającym w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z reformą szkolnictwa wyższego po raz pierwszy członkowie RGNiSW byli wybierani przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Radę Główną Instytutów Badawczych oraz organizacje pracodawców. XI kadencja Rady będzie trwała do końca 2017 roku.

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu, w drodze głosowania, na przewodniczącego wybrano prof. Jerzego Woźnickiego, profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Fundacji Rektorów Polskich. Jego zastępcami zostali: prof. Lucjan Pawłowski z Politechniki Lubelskiej oraz prof. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyłoniono również Prezydium w składzie:

 1. Prof. Marek Ilnicki
 2. Robert Kiliańczyk – przedstawiciel doktorantów
 3. Dawid Kolenda – przedstawiciel studentów
 4. Prof. Marcin Krawczyński
 5. Dr Anna Potocka
 6. Prof. Marian Szczerek.

Rada liczy 32 członków: 14 nauczycieli akademickich, 5 przedstawicieli PAN, 4 przedstawicieli instytutów, 4 studentów, 2 doktorantów, 3 przedstawicieli pracodawców.

Do głównych zadań Rady należy:

 • wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju nauki i innowacyjności
 • opiniowanie projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki
 • opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • opiniowanie wniosków o finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz sprawozdania z jego wykorzystania
 • wyrażanie opinii w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów
 • przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących wzorcowych opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów
 • opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Skład RGNISW

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików