Polska w EMBL, jednej z najważniejszych instytucji naukowych świata

piątek, 31 października 2014

Prof. Lena Kolarska Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce oraz  Iain W. Mattaj – Dyrektor Generalny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) z siedzibą w Heidelbergu podpisali List Intencyjny w sprawie przystąpienia Polski do EMBL w charakterze tzw. perspektywicznego członka (Prospect Member State).

Przewiduje on trzyletnią współpracę, podczas której z oferty europejskiego laboratorium będą mogli skorzystać polscy naukowcy.

Podpisanie Listu Intencyjnego umożliwia Polsce dostęp do infrastruktury EMBL, a także do oferowanych przez laboratorium usług biologii strukturalnej oraz głównych jego obiektów (core facilities) na takich samych warunkach, jakie posiada państwo członkowskie.

List intencyjny nie nakłada na stronę polską żadnych zobowiązań finansowych, a jego celem jest zapoznanie się z funkcjonowaniem EMBL, aby później podjąć ewentualną decyzję o członkostwie. Polska i EMBL podejmują się w tym okresie organizacji wydarzeń przyczyniających się do promowania EMBL wśród społeczności polskich naukowców.

Ponadto zgodnie z postanowieniami listu doktoranci z Polski będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu EMBL i odbyć krótkoterminowe staże w najlepszych laboratoriach Europy na takich samych warunkach, jak doktoranci z państw członkowskich. O dofinansowanie będą też mogli starać się polscy pracownicy naukowi posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Ma to decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju ich kariery i budowania zaplecza doskonale wykształconych naukowców w Polsce.

Na dziewięć miesięcy przed wygaśnięciem statusu członka perspektywicznego Polska poinformuje EMBL o swojej decyzji dotyczącej przystąpienia do Porozumienia ustanawiającego EMBL.


EMBL jest przodującą międzyrządową organizacją w Europie w zakresie biologii, z głównym laboratorium w Heidelbergu oraz czterema stacjami: w Grenoble EMBL-ESRF (Francja), Hamburgu EMBL-DESY (Niemcy), Hinxton EMBL- European Bioinformatics Institute (Wlk. Brytania) i Monterotondo (Włochy). Według bazy Scimago Institutions World Report 2013 - wśród 3000 najważniejszych instytucji naukowych świata EMBL zajmuje pierwsze miejsce w Europie oraz 5. miejsce względem jakości prowadzonych badań. Obecnie należy do niej 21 państw europejskich i Izrael, a także dwa państwa stowarzyszone: Argentyna i Australia.

Głównym celem działalności EMBL jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii na najwyższym poziomie, kreowanie kontaktów między naukowcami, dostarczanie usług przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii, szkolenie kadr, a także aktywny udział w kreowaniu całościowej polityki naukowej w Europie.

W zakresie szkolenia kadr EMBL prowadzi m.in. międzynarodowy program dla doktorantów, który został uznany „za najlepszy w swojej klasie” i służył jako program wzorcowy dla podobnych programów na świecie. W uznaniu jego jakości, państwa członkowskie uprawniły EMBL w 1998 r. do nadawania stopnia doktora przez samo EMBL lub łącznie z instytucją kraju członkowskiego.

Tagi: EMBL

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików