Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

środa, 6 sierpnia 2014

Na nowej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej ministerstwo we współpracy z naukowcami umieściło 53 punkty strategiczne dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Będą miały one kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości prowadzonych w Polsce badań.

- Od 2006 roku w Unii Europejskiej działa komisja, która tworzy plan rozbudowy - nazywany "mapą drogową" - pan-europejskiej strategicznej infrastruktury służącej działalności naukowej (ESFRI) – mówi prof. Włodzisław Duch, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. -  Polska, podobnie jak inne kraje Unii, uczestniczy w realizacji wielu projektów z tej listy, jednocześnie tworząc własną listę strategicznych projektów krajowych, nazwaną Polską Mapą Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB) – dodaje wiceminister.

Strategiczna infrastruktura badawcza to urządzenia i obiekty, mające wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej, a także kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych. Taka infrastruktura musi m.in. spełniać kryteria wysokiej jakości naukowej i organizacyjnej oraz otwartego dostępu do prowadzenia i wykorzystywania wyników badań.

Przykładów tego typu infrastruktury jest bardzo wiele. Może być to jeden obiekt (np. duży teleskop) lub też sieć  rozproszonych obiektów (np. obserwatoriów posiadających małe teleskopy).  Aparatura naukowa, umieszczona na mapie, może być stacjonarna (np. synchrotron) lub przemieszczająca (np. obiekty jeżdżące, latające lub pływające). Kryteria infrastruktury badawczej spełniają również banki danych, sieci telekomunikacyjne i systemy informatyczne, a nawet zasoby wiedzy takie jak archiwa czy kolekcje i depozyty (np. treści gromadzone w bankach danych).

- Odbyły się już dwa konkursy projektów, które musiały zaproponować stworzenie ośrodka badawczego konsolidującego krajowy potencjał naukowy w danej dziedzinie, angażować silne zespoły naukowe, posiadające odpowiedni dorobek krajowy i międzynarodowy i oferować otwarty dostęp do planowanego urządzenia badawczego w oparciu o kryterium doskonałości naukowej – dodaje prof. Włodzisław Duch.

Pierwsza Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) powstała w 2011 roku. Znalazły się na niej 33 projekty strategicznej infrastruktury badawczej z różnych dziedzin nauki.

W styczniu 2013 MNiSW zaprosiło naukowców do aktualizacji mapy. Chodziło o to, by pojawiły się na niej propozycje nowych projektów inwestycyjnych, a także najświeższe informacje o infrastrukturze, która już wcześniej znalazła się na PMDiB.

W efekcie środowisko naukowe zaproponowało 100 propozycji przedsięwzięć, które następnie zostały ocenione przez zespoły ekspertów. Na podstawie ich opinii powstała lista projektów, rekomendowanych do wpisu na PMDIB, obejmująca 20 nowych propozycji przedsięwzięć. Z kolei 5 przedsięwzięć już obecnych na mapie zostało zmienionych pod kątem założeń dotyczących składu konsorcjum, zakresu inwestycji, budżetu czy planu badawczego.

W sumie zaktualizowana mapa zawiera obecnie 53 propozycji, z wielu dziedzin nauki, tj.: z obszaru nauk fizycznych i matematycznych – 14, nauk technicznych – również 14, nauk o Ziemi i biologicznych – 11, zagadnień interdyscyplinarnych – 6, nauk medycznych i rolniczych – 6, nauk społecznych i humanistycznych – 2.

30 ze wskazanych projektów ma charakter krajowy, 23 natomiast międzynarodowy.13 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji.

Środki na budowę czy przyszłe funkcjonowanie tych projektów można uzyskać zgodnie ze zwykłymi procedurami, w ramach budżetu krajowego oraz  finansowania z funduszy UE. Fakt znalezienia się danego obiektu czy urządzenia na mapie ma znaczenie dla szans uzyskania finansowania.

Kolejną aktualizację mapy resort nauki chce ogłosić na przełomie lat 2016/2017. A jesienią tego roku MNiSW planuje organizację spotkania informacyjnego dla reprezentantów konsorcjów naukowych, których propozycje przedsięwzięć są obecne na PMDIB. Wydarzenie będzie w dużej mierze poświęcone kwestii finansowania infrastruktury badawczej ze środków europejskiej polityki spójności. Szczegóły dotyczące tych spotkań zamieszczone zostaną na stronie internetowej MNiSW.

 

Budowa obiektów nowoczesnej infrastruktury badawczej o dużej skali, skupiającej krajowy i międzynarodowy potencjał badawczy jest jednym z najważniejszych zadań polskiej nauki w ostatnich latach. W efekcie na inwestycje w obszarze badań i szkolnictwa wyższego rząd przeznaczył blisko 29 mld złotych. Powstały nowoczesne laboratoria, centra naukowe, uniwersyteckie kampusy.

 

Więcej informacji o PMDIB

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików