Pięć wybitnych kobiet ze świata nauki

poniedziałek, 14 października 2013

Minister nauki prof. Barbara Kudrycka wręczyła nagrody stypendystkom programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki”.

Pięć wybitnych młodych polskich badaczek otrzymało stypendia naukowe L’ Oréal Polska. Patronat nad programem stypendialnym „L’ Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

MNiSW ufundowało też specjalną nagrodę dla wybitnych kobiet-naukowców – sfinansowanie kosztów wyjazdu na zagraniczną konferencję naukową.

- Mój resort od początku stara się wprowadzać rozwiązania sprzyjające młodym naukowcom, żeby uwierzyli w siebie i chcieli realizować ambitne badania naukowe. Narodowe Centrum Nauki co najmniej jedną czwartą swojego budżetu przeznacza na projekty młodych uczonych – mówiła podczas uroczystości minister nauki prof. Barbara Kudrycka. Dodała, że z analiz statystyk dotyczących grantów przyznawanych przez NCN wynika, iż kobiety w nauce znakomicie sobie radzą w kategorii młodych naukowców, natomiast w konkursach adresowanych do dojrzałych badaczy, kobiety nie są już tak licznie reprezentowane, dlatego warto wspierać utalentowane badaczki.

- Patrząc na kariery laureatek konkursu L’ Oréal Polska, widać, że odkryta pasja i talenty nie zamierają. Laureatki bardzo szybko uzyskują kolejne stopnie i tytuły naukowe, są zwyciężczyniami innych prestiżowych konkursów – mówiła prof. Barbara Kudrycka.

Podczas uroczystości wręczenia stypendiów prof. Barbara Kudrycka,  prof. Andrzej Rottermund, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Jean-Charles Bondy, prezes Zarządu L’Oréal Polska podpisali porozumienie dotyczące organizacji kolejnej edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” we współpracy MNiSW, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz firmy L’Oréal Polska.

- Cieszę się z podpisanego porozumienia, ponieważ gwarantuje ono podjęcie dalszych wspólnych działań na rzecz rozwoju karier młodych kobiet prowadzących badania naukowe – podkreśliła prof. Barbara Kudrycka.

Laureatki XIII edycji programu „L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki”

Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło 5 laureatek spośród kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

STYPENDIA HABILITACYJNE

dr Magdalena Król

dr Magdalena Król z Warszawy
Dziedzina:
weterynaria, onkologia eksperymentalna.
Temat: „Interakcje zachodzące w obrębie mikrośrodowiska nowotworowego”
Miejsce: Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie.

dr Agnieszka Łoboda

dr Agnieszka Łoboda z Krakowa
Dziedzina:
biologia molekularna
Temat: „Rola czynników transkrypcyjnych HIF, białek antyoksydacyjnych i miRNA w regulacji ekspresji genów”
Miejsce: Zakład Biotechnologii Medycznej; Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

dr Małgorzata Zawadzka

dr Małgorzata Zawadzka z Warszawy
Dziedzina:
neurobiologia
Temat: „Modulowanie funkcji komórek glejowych i neuralnych komórek macierzystych w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego”
Miejsce: Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Joanna Miszkiel

Joanna Miszkiel z Krakowa
Dziedzina:
neurofarmakologia
Temat: „Wpływ ligandów receptorów serotoninowych 5-HT1B na działanie amfetaminy u szczurów w modelu samopodawania”
Miejsce: Pracownia Farmakologii Uzależnień;
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Małgorzata Urbańska

Małgorzata Urbańska z Warszawy
Dziedzina:
neurobiologia komórkowa
Temat: „Regulacja aktywności kinazy mTOR zależnej od GSK3 w neuronach w warunkach fizjologicznych i patologicznych”
Miejsce: Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynaro­dowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska. Od 2013 roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 27.000 zł, habilitacji – 32.000 zł.


Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 13 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendy­stek L’Oréal Polska/UNESCO jest już sześćdziesiąt pięć kobiet. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szcze­cinie, Toru­niu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 13 jurorów – wybitne autorytety polskiego życia naukowego, wśród nich 3 stypendystki z lat ubiegłych, mające dziś tytuł naukowy profesora.

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L’Oréal i UNESCO „For Women in Science”. Co roku w paryskiej siedzibie UNESCO wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki z pięciu kontynentów otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 15 lat trwania programu, nagrody w wysokości 100.000 USD wręczono 77 wybitnym badaczkom z 50 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 196 młodych kobiet z 195 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych. Obecnie prowadzi go już 50 filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, ponad 1.500 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, a program jest doskonałym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików