O skuteczności kształcenia i przedsiębiorczości akademickiej

czwartek, 13 marca 2014

Przedsiębiorczość akademicka i poprawa, dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, skuteczności kształcenia wyższego pod kątem potrzeb rynku pracy były głównymi tematami seminarium w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Podczas spotkania przedstawiono wyniki projektu badawczego „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości". W wydarzeniu wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, który przedstawił referat dotyczący tematyki spotkania.

Projekt zrealizowali Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, samorządami województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jego celem była międzynarodowa analiza porównawcza praktyk podejmowanych przez uczelnie w obszarze nauczania i promocji przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość, zdaniem dr. hab. Jacka Gulińskiego, należy postrzegać nie tylko jako tworzenie nowych firm, ale przede wszystkim jako kreowanie i kształtowanie umiejętności, kompetencji  i postaw, pozwalających na skuteczne funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy i w życiu zawodowym.
- Stworzyliśmy już ramy prawne dla obszaru szkolnictwa wyższego. Dysponując środkami Europejskiego Funduszu Społecznego chcemy wykorzystać tę szansę i rozwijać kształcenie na wiele wyższym poziomie jakościowym, również z wykorzystaniem zagadnień z obszaru szeroko pojętej przedsiębiorczości. Jest to wyzwanie dla całego środowiska akademickiego – poinformował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dr David Halabisky, koordynator projektu badawczego ze strony OECD, przedstawiając wyniki projektu i rekomendacje dla rozwoju przedsiębiorczości w działaniach edukacyjnych, badawczych i rozwojowych, powiedział o wyzwaniach, przed którymi stoją polskie uczelnie. Wyniki projektu pokazują, że w celu rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach i wzmocnienia praktycznej strony jej nauczania konieczne jest zaangażowanie podmiotów m.in. we współpracę w zakresie komercjalizacji wyników B+R, zakładanie nowych firm typu spin-off i spin-out, wprowadzenie do programu zajęć tematyki przedsiębiorczości. Zdaniem ekspertów OECD, w ramach działań realizowanych przez szkoły wyższe należy wypracować zintegrowany model wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i biznesu, łączący zachętę do rozwoju przedsiębiorczości i wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej.

W części spotkania dotyczącej wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej ze środków EFS, podkreślono m.in. konieczność dopasowania nauczania do potrzeb rynku pracy i rolę umiejętności przedsiębiorczych w kreowaniu przyszłej kariery zawodowej studentów i absolwentów. W tym celu należy wykorzystywać możliwości, jakie dają kontakty uczelni z absolwentami i działalność kół naukowych lub akademickich inkubatorów przedsiębiorczości współpracujących z uczelniami. Należy też w większym stopniu włączyć do współpracy środowiska akademickie, upowszechnić wymianę wiedzy i samokształcenie z zakresu przedsiębiorczości wśród pracowników i wykładowców. Eksperci stwierdzili, że m.in. tego typu działania powinny być wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Więcej informacji, w tym raport z badania OECD, znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików