MNiSW dofinansuje projekt w konkursie COFUND

piątek, 15 września 2017

Kolejny sukces polskiej jednostki w programie Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został beneficjentem konkursu COFUND w ramach prestiżowych Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na realizację ww. projektu w latach 2018-2023 finansowanie ze środków finansowych na naukę w wysokości ponad 7,5 mln zł.

COFUND – szansa na rozwój i innowacje

Celem programu COFUND jest stymulowanie programów regionalnych, krajowych lub międzynarodowych, wspieranie szkoleń doskonalących oraz mobilności i rozwoju kariery naukowców na każdym etapie ich kariery. Projekty realizowane w ramach programu COFUND mają na celu dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich lub programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców. Każdy projekt finansowany w ramach programu COFUND ma jednego uczestnika, wybranego w ramach konkursu, który jest odpowiedzialny za jego prawidłową realizację i finansowanie. Są to projekty wieloletnie i niezwykle kosztowne.

Od 2014 r. w ramach programu Horyzont 2020 dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację projektów COFUND otrzymały tylko trzy polskie jednostki: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN i NCN. W 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał obu wymienionym wyżej instytutom PAN finansowanie ze środków finansowych na naukę, na łączną kwotę ponad 12 mln zł.

Projekt polskiej uczelni w gronie laureatów

W 2016 r. do laureatów konkursu dołączył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który w bieżącym roku uzyskał także znaczące wsparcie MNiSW. Wniosek polskiej uczelni został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską, która przyznała na jego realizację 1 569 600 euro.

Najnowsze techniki badawcze w służbie medycyny

Celem zwycięskiego projektu jest utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki dla młodych naukowców zajmujących się badaniami w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz badaniami nad metodami z zakresu biostatystyki i bioinformatyki, koniecznymi dla opracowania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. W ramach projektu przewidziana jest rekrutacja 15 doktorantów z całego świata na 4-letnie studia doktoranckie. Doktoranci tworzonych studiów będą prowadzili indywidualne projekty badawcze oparte o poszukiwanie nowych markerów wczesnego wykrywania, zapobiegania oraz biomarkerów skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe oraz najnowocześniejsze metody obrazowania medycznego (PET/MR). Badania będą prowadzone w takich specjalnościach klinicznych jak: onkologia, choroby metaboliczne, w tym cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby neurodegeneracyjne, immunologia. Opiekunami doktorantów będą wybitni naukowcy z kilku krajów Europy. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub biologii medycznej bądź doktora nauk farmaceutycznych. Będą oni profesjonalistami potrafiącymi stosować najnowocześniejsze techniki badawcze w dziedzinie biostatystyki i bioinformatyki przy analizie danych medycznych.

We współczesnej medycynie możliwe jest zebranie wielu danych o pacjencie, jednakże niezwykle istotna, wręcz kluczowa jest umiejętność opracowania uzyskanych informacji (przy użyciu technik na dużą skalę) i wyciąganie wniosków. Rynek pracy cierpi jednak na brak takich specjalistów. Absolwenci organizowanych studiów wypełnią istniejącą na tym polu lukę.

Tagi: Horyzont 2020, umiędzynarodowienie, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików