Mistrzowie nauki wyróżnieni przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

wtorek, 23 września 2014

W tym roku laureatami programu Mistrz organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej są naukowcy zajmujący się naukami o życiu i o Ziemi. Ich badania umożliwią m.in. stworzenie lepszych form terapii różnych rodzajów chorób, otrzymywanie nowych odmian roślin, a nawet praktyczne wykorzystanie takich surowców jak chityna.

Podczas wczorajszej uroczystości wręczenia dyplomów laureatom programu Mistrz prof. Lena Kolarska-Bobińska gratulując wyróżnionym naukowcom powiedziała:

- Kiedy patrzę na dzisiejszych laureatów, to myślę, że przyszłość nauki jest w dobrych rękach. Cieszy mnie, że w gronie dzisiejszych laureatów są uczeni o wielkiej dojrzałości zawodowej, ale też gotowi dzielić się wiedzą i pasją do nauki z innymi. Jestem dumna, że polska nauka ma już 200 laureatów programu Mistrz. Inspirują oni innych do osiągania doskonałości w nauce – podkreśliła minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Program Mistrz ma na celu wspieranie wybitnych uczonych. Mogą wziąć w nim udział naukowcy o znaczącym dorobku badawczym i sukcesach w pracy z młodą kadrą naukową, za wyjątkiem badaczy piastujących stanowiska rektorów lub prorektorów, a także dyrektorów instytutów naukowych.

Kandydatów zgłasza powołana przez Fundację grupa kilkudziesięciu wybitnych uczonych, uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Na tej podstawie Fundacja tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie. Ci z zaproszonych uczonych, którzy zechcą w nim uczestniczyć, przedstawić powinni informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania subsydiów. Zarząd Fundacji wyłania laureatów posiłkując się opiniami recenzentów. Przyznane subsydia pozwalają naukowcom zintensyfikować prowadzone dotychczas prace badawcze lub umożliwiają podjęcie nowych kierunków badań. Subsydium może trwać od 12 do 36 miesięcy. Jego obecna wysokość to 300 tys. zł. Środki finansowe przyznawane są w drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden z czterech obszarów: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk społecznych i humanistycznych. W 2014 r. wsparcie otrzymają wybitni uczeni reprezentujący nauki o życiu i o Ziemi.

- Mistrzowie do swoich projektów włączyli niemal tysiąc wybitnych młodych naukowców. W ten sposób wiedzą i talentem zarażają innych, pokazując jak nauka może być atrakcyjna i jak warto się jej oddawać z pełnym zaangażowaniem. Pasja, zdolności, otwartość, a także współpraca z innymi w dzisiejszej nauce i życiu społecznym są kluczowe – podkreślała Lena Kolarska-Bobińska.

Do tej pory w programie nagrodzono 200 wybitnych uczonych (łącznie z laureatami z 2014 r.), którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie ponad 837 młodych naukowców. W latach 1998-2014 Fundacja przeznaczyła na program ponad 51,5 mln zł.


Laureatami programu MISTRZ w 2014 roku zostali:

Profesor Janusz Bujnicki. Biolog, w swoich badaniach łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i syntetyczną. W ramach projektu będzie badał działanie enzymów uczestniczących w biosyntezie tzw. czapeczki w cząsteczkach mRNA w komórkach ludzkich i w wirusach. Planuje otrzymać cząsteczki chemiczne zdolne do zablokowania działania tych enzymów. Badania te mogą przyczynić się do stworzenia nowych leków przeciwwirusowych.

Profesor Andrzej Dziembowski. Biolog molekularny, biochemik i genetyk. Będzie prowadził badania na temat działania genów w ludzkich komórkach. Ich celem jest zrozumienie molekularnych mechanizmów funkcjonowania organizmów żywych. Badania te przyczynią się do poznania podstaw chorób genetycznych.

Profesor Artur Jarmołowski. Biolog molekularny. Będzie badał mikroRNA, czyli małe cząsteczki, które sterują kluczowymi procesami u człowieka, zwierząt, roślin i grzybów. Głównym celem jego  badań jest poznanie wczesnych etapów powstawania roślinnych mikroRNA oraz wyjaśnienie w jaki sposób działanie tych cząsteczek ma wpływ na wzrost roślin w niekorzystnych warunkach. Wyniki badań mogą mieć duże znaczenie przy otrzymywaniu nowych odmian roślin uprawnych lepiej tolerujących np. brak wody, wysoką lub niską temperaturę, czy też zanieczyszczenie gleby.

Profesor Jacek Jassem. Onkolog  i radiolog. Będzie prowadził badania nad opracowaną wcześniej przez jego zespół nowatorską metodą diagnostyczną oceniającą ryzyko nawrotu raka jelita grubego po radykalnym leczeniu operacyjnym. Badania te mają na celu wyłonienie spośród ogółu chorych podgrup o szczególnie wysokim lub szczególnie niskim ryzyku nawrotu. W ten sposób będzie można podjąć indywidualną decyzję odnośnie celowości zastosowania po operacji systemowego leczenia przeciwnowotworowego. Wdrożenie tej metody do praktyki klinicznej mogłoby podnieść skuteczność terapii raka jelita grubego, a także ograniczyć jej toksyczność i koszty.

Profesor Jacek Jaworski. Neurobiolog. Będzie badał nowe mechanizmy transportu białek w komórkach nerwowych, gdyż wszelkie zaburzenia tego transportu prowadzą do poważnych schorzeń. Pod lupę weźmie niebadany dotychczas udział białka o nazwie mTOR w regulacji transportu. Badania te pomogą w lepszym poznaniu przyczyn takich chorób jak np. autyzm czy stwardnienie guzowate.

Profesor Jarosław Marszałek. Biolog i biochemik. Będzie badał biochemiczne mechanizmy syntezy specyficznych kompleksów złożonych z atomów żelaza
i siarki niezbędnych do funkcjonowania wielu białek. W długofalowej perspektywie jego badania mogą pomóc w poznaniu przyczyn choroby  Friedricha, prowadzącej do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego, a także mięśnia sercowego i umożliwić jej leczenie.

Profesor Magdalena Rakowska-Boguta. Biolog molekularny i genetyk. Będzie badała mechanizmy regulacji poziomu tRNA, które mogą zabezpieczyć komórkę przed zmianami nowotworowymi.

Profesor Wojciech Rypniewski. Krystalograf. W ramach projektu będzie badał strukturę enzymów, zwłaszcza tych, które są zdolne do degradacji chityny  – substancji produkowanej w ogromnych ilościach przez wiele organizmów, a praktycznie niewykorzystanej przez człowieka.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików