Konwent Rzeczników dyscyplinarnych ministra już pracuje

poniedziałek, 27 października 2014

Konwent Rzeczników ma na stać straży zasad i norm etycznych środowiska naukowego oraz rozstrzygać skomplikowane sprawy  dyscyplinarne.

W skład Konwentu wchodzi 16 rzeczników powołanych przez ministra. W pierwszym posiedzeniu Konwentu wzięła udział minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

- Konwent Rzeczników dyscyplinarnych ministra we współpracy z uczelnianymi rzecznikami będzie zajmować się tymi najpoważniejszymi sprawami dotyczącymi przestrzegania zasad etyki w nauce  – powiedziała podczas spotkania z przedstawicielami Konwentu minister Lena Kolarska-Bobińska. – To Państwa głos, Konwentu Rzeczników, będzie niejednokrotnie głosem, który powinien być rozstrzygający w sprawach etyki, w sprawach dotyczących dobrych praktyk i wartości w nauce oraz pracy akademickiej – podkreśliła.

Konwent Rzeczników Dyscyplinarnych zastąpił Zespół do spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Do zadań Konwentu należy współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi przy uczelniach oraz orzecznictwo w sprawach dotyczących osób zarządzających uczelniami i ważnymi gremiami naukowymi (rektorów, prorektorów, przewodniczących zespołów oceniających etc.). Konwent tworzy też normy, zasady etyczne dla całego środowiska – na podstawie których będą mogli orzekać poszczególni rzecznicy. 

Minister nauki zapowiedziała także, że pierwszą sprawą, z którą zwróci się do Konwentu Rzeczników, będzie wypracowanie konkretnych, przejrzystych zasad doboru osób recenzujących i opiniujących prace naukowe oraz zasad eliminowania konfliktu interesów. Minister będzie też zachęcała Konwent do włączenia się w debatę o jakości doktoratów Prof. Lena Kolarska-Bobińska mówiła też o swojej propozycji powołania ombudsmanów na uczelniach -środowiskowych negocjatorów w sprawach, które nie wymagają jeszcze zaangażowania rzecznika dyscyplinarnego.

Prace powołanego Konwentu Rzeczników potrwają do końca tego roku. Następnie Konwent w nowym składzie zostanie powołany na cztery lata.

Tagi: dobre praktyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików