Komunikat o przyznanych dotacjach na inwestycje ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2703 z póżn. zm.) ogłasza się komunikat o dotacjach na inwestycje przyznanych przez Ministra Nauki i Informatyzacji ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

1. W wyniku dokonanej oceny 103 inwestycyjnych wniosków jednostek naukowych złożonych w okresie od dnia 19.lutego 2004 r. do dnia 31 stycznia 2005 r. o finansowanie inwestycji ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Nauki, Minister Nauki i Informatyzacji przyznał dotacje celowe na realizację 79 zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem nauki i technologii polskiej w szczególnie ważnych kierunkach badań naukowych i prac rozwojowych, wskazanych w założeniach polityki naukowo-technicznej oraz polityki innowacyjnej państwa.

Wykaz jednostek naukowych otrzymujących dotację celową oraz wysokość tej dotacji zawiera załączona tablica.

2. Dotacje celowe, o których mowa wyżej, będą przekazywane jednostkom naukowym na podstawie decyzji Ministra Nauki i Informatyzacji oraz umowy określającej szczegółowy sposób przekazywania tych środków finansowych, dysponowania nimi i rozliczania.

3. Dwadzieścia cztery wnioski inwestycyjne jednostek naukowych nie spełniające wymagań §5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (Dz.U. Nr 81, poz. 714) nie zostały zakwalifikowane przez Ministra Nauki i Informatyzacji oraz w opinii właściwej Komisji Rady Nauki do finansowania ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Są to wnioski następujących jednostek naukowych: Akademii Rolniczej w Krakowie (1 wniosek), Akademii Rolniczej we Wrocławiu (5 wniosków), Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu (1 wniosek), Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (1 wniosek), Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (1 wniosek), Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (1 wniosek), Instytutu Technologii Drewna w poznaniu (1 wniosek), Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (1 wniosek), Instytutu Włókiennictwa w Łodzi (1 wniosek), Politechniki Łódzkiej (1 wniosek), Politechniki Rzeszowskiej (1 wniosek), Politechniki Warszawskiej (2 wnioski), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2 wnioski), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1 wniosek), Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1 wniosek), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1 wniosek), Uniwersytetu Opolskiego (1 wniosek), Uniwersytetu Śląskiego (1 wniosek), Uniwersytetu Szczecińskiego (3 wnioski) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (1 wniosek).

Tekst komunikatu - plik PDF
Załącznik do komunikatu - plik PDF

Załącznik do komunikatu z dnia 2 czerwca 2005 r.

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ CELOWĄ NA INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Lp.

Nr wniosku

Nazwa jednostki naukowo-badawczej

Wysokość dotacji celowej w zł

Proponowana wysokość dotacji celowej w opinii właściwej Komisji Rady Nauki /w zł /

1

2

3

4

5

1

FRN-260/2004

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

450 000

450 000

2

FRN-242/2004

Akademia Medyczna , Warszawa, I Zakład Radiologii Klinicznej

1 800 000

1 800 000

3

FRN-239/2004

Akademia Medyczna , Warszawa, II Zakład Rentgenodiagnostyki

510 000

510 000

4

FRN-238/2004

Akademia Medyczna , Warszawa, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadcisnienia Tętniczego i Angiologii

350 000

350 000

5

FRN-266/2004

Akademia Medyczna w Lublinie, Klinika Chirurgii Onkologicznej

245 000

245 000

6

FRN-175/2004

Akademia Medyczna w Lublinie, Klinika Hematologii

1 350 000

1 350 000

7

FRN-235/2004

Akademia Medyczna w Lublinie, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej

350 000

350 000

8

FRN-202/2004

Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

800 000

800 000

9

FRN-214/2004

Akademia Medyczna w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

1 040 000

1 040 000

10

FRN-276/2005

Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski

949 000

949 000

11

FRN-191/2004

Akademia Medyczna w Warszawie, Klinika Otolaryngologii

720 000

720 000

12

FRN-246/2004

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Histologii i Embriologii

850 000

850 000

13

FRN-243/2004

Akademia Morska w Gdyni

3 500 000

3 500 000

14

FRN-215/2004

Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Ogrodniczy

300 000

300 000

15

FRN-200/2004

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

250 000

250 000

16

FRN-218/2004

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

920 000

920 000

17

FRN-241/2004

Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności

900 000

900 000

18

FRN-228/2004

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"

2 200 000

2 200 000

19

FRN-224/2004

Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Chirurgii Pediatrycznej

900 000

900 000

20

FRN-254/2004

Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski

750 000

750 000

21

FRN-222/2004

Instytut Automatyki i Systemów Energetycznych, Wrocław

150 000

150 000

22

FRN-258/2004

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa

270 000

270 000

23

FRN-174/2004

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

4 081 000

4 081 000

24

FRN-245/2004

Instytut- Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

300 000

300 000

25

FRN-256/2004

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

1 537 000

1 537 000

26

FRN-257/2004

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

6 500 000

6 500 000

27

FRN-268/2004

Instytut Energetyki, Warszawa

1 170 000

1 170 000

28

FRN-176/2004

Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

1 130 000

1 130 000

29

FRN-269/2004

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie

439 000

439 000

30

FRN-217/2004

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

700 000

700 000

31

FRN-229/2004

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

210 000

210 000

32

FRN-183/2004

Instytut Metali Nieżelaznych,

895 000

895 000

33

FRN-220/2004

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice

270 000

270 000

34

FRN-270/2004

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice

5 000 000

5 000 000

35

FRN-192/2004

Instytut Nauk Geologicznych PAN

1 500 000

1 500 000

36

FRN-185/2004

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

1 500 000

1 500 000

37

FRN-273/2005

Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa

1 750 000

1 750 000

38

FRN-253/2004

Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "METALCHEM", Toruń

490 000

490 000

39

FRN-244/2004

Instytut Reumatologii, Warszawa

1 240 000

1 240 000

40

FRN-247/2004

Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

300 000

300 000

41

FRN-236/2004

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa

1 200 000

1 200 000

42

FRN-237/2004

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

970 000

970 000

43

FRN-230/2004

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa

1 300 000

1 300 000

44

FRN-181/2004

OBR Przemysłu Rafineryjnego, Płock

690 000

690 000

45

FRN-233/2004

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź

4 000 000

4 000 000

46

FRN-279/2005

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

938 000

938 000

47

FRN-259/2004

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

710 000

710 000

48

FRN-249/2004

Politechnika Łódzka, Instytut Aparatów Elektrycznych

4 500 000

4 500 000

49

FRN-298/2005

Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki

2 858 000

2 858 000

50

FRN-277/2005

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

1 306 600

1 306 600

51

FRN-219/2004

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

642 000

642 000

52

FRN-204/2004

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

780 000

780 000

53

FRN-248/2004

Politechnika Rzeszowska,Wydział Chemiczny

3 000 000

3 000 000

54

FRN-251/2004

Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny

700 000

700 000

55

FRN-231/2004

Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

1 500 000

1 500 000

56

FRN-278/2005

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

2 100 000

2 100 000

57

FRN-207/2004

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

1 150 000

1 150 000

58

FRN-226/2004

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa

1 385 000

1 385 000

59

FRN-227/2004

Politechnika Wrocławska,Wydział Elektroniki

950 000

950 000

60

FRN-225/2004

Politechnika WrocławskaWydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

1 060 000

1 060 000

61

FRN-172/2004

Pomorska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski, Katedra Farmakologii

235 000

235 000

62

FRN-240/2004

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa

1 571 000

1 571 000

63

FRN-267/2004

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

866 200

866 200

64

FRN-262/2004

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach

438 500

438 500

65

FRN-201/2004

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

710 000

710 000

66

FRN-208/2004

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

960 000

960 000

67

FRN-190/2004

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Angielskiej

133 255

133 255

68

FRN-188/2004

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geologii

1 500 000

1 500 000

69

FRN-255/2004

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

2 783 000

2 783 000

70

FRN-184/2004

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej

3 050 000

3 050 000

71

FRN-173/2004

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

369 000

369 000

72

FRN-272/2005

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

1 738 500

1 738 500

73

FRN-221/2004

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6 638 380

6 638 380

74

FRN-232/2004

Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki

1 180 000

1 180 000

75

FRN-265/2004

Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii

1 600 000

1 600 000

76

FRN-252/2004

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno-Fizyczny

1 400 000

1 400 000

77

FRN-203/2004

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

6 500 000

6 500 000

78

FRN-193/2004

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej

1 100 000

1 100 000

79

FRN-223/2004

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska

460 000

460 000

Razem 113 538 435