Komitet Polityki Naukowej w nowym składzie

wtorek, 1 kwietnia 2014

Komitet Polityki Naukowej (KPN) liczy 12 członków. W składzie KPN znaleźli się: nauczyciele akademiccy, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk (PAN), przedstawiciel instytutów badawczych, przedstawiciel organizacji pożytku publicznego oraz przedstawiciel międzynarodowego instytutu naukowego.

Członkowie Komitetu pełnią rolę przewodniczących tego organu rotacyjnie, w okresie półrocznym.

Komitet Polityki Naukowej:

1. prof. Janusz Bujnicki – biologia
Wybitny profesor młodego pokolenia, zdobywca grantów ERC, szkoli młodych naukowców jak aplikować skutecznie o granty.
Przewodniczący KPN od kwietnia do września 2015 r.

2. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot – ekonomia
Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (jednostka A+). Ekspert Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym.
Przewodnicząca KPN od października 2014 r. do marca 2015 r.

3. prof. Dariusz Jemielniak – nauki społeczne
Kierownik katedry Zarządzania Międzynarodowego i centrum badawczego CROW w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania m.in. wysokimi technologiami.

4. prof. Tomasz Szlendak – nauki społeczne
Związany z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

5. prof. Jarosław Górniak – nauki społeczne
Pracuje w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalności: analiza danych, analiza polityk publicznych, metodologia badań społecznych, socjologia gospodarki.

6. dr hab. Maciej Duszczyk – nauki o polityce
Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW do spraw współpracy z zagranicą i badań naukowych.
Przewodniczący KPN od października 2015 do marca 2016 r.

7. Prof. Maciej Konacki – astronomia
Jeden z najmłodszych profesorów (uzyskał tytuł w wieku 36 lat). Zdobywca grantu ERC, promowanego przez Komisję Europejską jako jeden z najciekawszych projektów badawczych w UE.

8. Krzysztof Gulda – fizyka
Wiceprzewodniczący i reprezentant ministra nauki w ERAC -  Komitecie Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji.

9. prof. Tomasz Guzik – nauki medyczne
Wybitny profesor młodego pokolenia, zdobywca licznych międzynarodowych grantów. Związany z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgłoszony do KPN przez macierzystą jednostkę.

10. prof. Henryk Górecki – technologia chemiczna
Wieloletni współpracownik MNiSW, członek KPN ostatniej kadencji, wcześniej także wielu rad i zespołów eksperckich MNiSW. Twórca 63 patentów RP, 18 patentów zagranicznych, wielu opracowań dla przemysłu i wdrożeń w przemyśle nawozowym.

11. prof. Jolanta Jabłońska-Bonca  – prawo
Obecnie Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 12 lat współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną w charakterze eksperta.

12. prof. Piotr Gutowski  nauki humanistyczne
Kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, członek zespołu ekspertów międzyuczelnianej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członek Rady Naukowej Akademii Artes Liberales, recenzent grantów NCN, wykonawca kilku grantów MNiSW. Filozof, współtworzył zasady ewaluacji polskich instytutów filozofii specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących historii współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej.


KPN jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików