Dr hab. Jacek Guliński na III Posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP

środa, 4 grudnia 2013

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w obradach dotyczących nauki i biznesu podczas III Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Toruniu. 

Wiceminister przedstawił 4 grudnia informacje dotyczące rozwoju  infrastruktury naukowej w Polsce (Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej) oraz finansowania nauki na poziomie kraju, w tym badań i wdrożeń w kontekście innowacyjnej gospodarki w latach 2014-2020.

Podjęte podczas tej części konwentu rozmowy dotyczyły też m.in. finansowania nauki na poziomie regionu, nowego otwarcia w rozwoju nauki polskiej i innowacji na przykładzie działań ponadregionalnych.

***

Konwent Marszałków reprezentuje interesy 16 województw. W posiedzeniach biorą także udział eksperci z różnych dziedzin, przedstawiciele administracji rządowej i samorządów lokalnych. Obrady dotyczą m.in. zmian w ustawach i rozporządzeniach, uwag i opinii do opracowywanych dokumentów czy aktualnych problemów wymagających zaopiniowania przez samorządy województw.  Opinie i uwagi Marszałków Województw formułowane są w postaci stanowisk Konwentu, które po akceptacji wszystkich województw przekazywane są urzędom,  instytucjom centralnym i parlamentarzystom. Konwent Marszalków w pierwszym półroczu 2013 r. odbywał się w województwie podlaskim, a wcześniej w województwie lubuskim. Z dniem 1 lipca 2013 r. prezydencję w ramach Konwentu obejmuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji:

http://konwentmarszalkow.pl/

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików