58 naukowców otrzymało nominacje profesorskie

środa, 25 czerwca 2014

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, wziął udział w uroczystości wręczenia nominacji profesorskich. Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymało je 58 uczonych.

Nominowani profesorowie reprezentują m.in. nauki medyczne i humanistyczne. W gronie profesorów są przedstawiciele polskich uczelni i instytutów, a także Instytutu Pasteura w Paryżu.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików