37 naukowców otrzymało nominacje profesorskie

środa, 26 marca 2014

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wzięła udział w uroczystości wręczenia nominacji profesorskich. Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymało je 37 uczonych.

Nominowani profesorowie reprezentują m.in. nauki medyczne, techniczne, ekonomiczne, rolnicze, humanistyczne. W gronie profesorów są przedstawiciele polskich uczelni i instytutów.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Więcej informacji:

http://www.prezydent.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików