24 naukowców otrzymało nominacje profesorskie

poniedziałek, 3 marca 2014

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wzięła udział w uroczystości wręczenia nominacji profesorskich. Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymało je 24 uczonych. Uroczystość odbyła się 28 lutego.

Nominowani profesorowie reprezentują m.in. nauki chemiczne, medyczne, fizyczne, ekonomiczne i biologiczne.  W gronie profesorów są przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji - uczelni, instytutów, centrów badawczych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Więcej informacji:

http://www.prezydent.pl

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików